Oplægsholder / bestyrelsesmedlem

Jan Ivanouw

Associeret forsker, cand. psych., ph.d.,

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Oplæg i selskabet


16.05.2022

Hvorfor bruge Rorschach i psykologisk praksis? Introduktion til det nye Rorschach-system, R-PAS.

Man er velkommen fra kl. 19.00 til hyggeligt samvær. Der er servering af sunde snacks og drikke. Herman Rorschach introducerede testen i 1921, som en personlighedstest, og med særligt henblik på at klarlægge forstyrrelser i forbindelse med det skizofrene spektrum. Rorschach selv døde kort efter publiceringen, og andre videreudviklede testen. På grund af nazisternes magtovertagelser…

20.04.2020

Fyraftensmøde: Kvalitativ dataanalyse med PC-programmer

[nærmere beskrivelse kommer senere]

28.10.2019

PC-programmer til kvalitativ analyse

Kvalitativ dataanalyse foretages typisk på et begrænset sample af tekster, f.eks. nedskrevne interviews. Der findes forskellige måder at undersøge tekstmaterialet, men de vil i de fleste tilfælde kræve at der identificeres dele af teksterne som kodes efter indhold. I gamle dage før PC-erne klippede og klistrede man i teksterne. Nu kan man godt bruge et…

23.09.2019

Demonstration af det gratis statistikprogram JASP

JASP er et gratis statistikprogram som er meget let at anvende. Mange kender til statistikprogrammet SPSS, men da dette er et dyrt betalingsprogram, kræver det typisk ansættelse på en forskningsinstitution at anvende det. Hvis man alligevel vil arbejde lidt med data, er der forskellige gratis muligheder. En af de meget spændende og lettilgængelige muligheder er…

23.05.2019

Gå-hjem-møde: Præsentation af JASP

JASP er et gratis statistikprogram som er let at anvende. Mange kender til statistikprogrammet SPSS, men da dette er et dyrt betalingsprogram, kræver det typisk ansættelse på en forskningsinstitution at anvende det. Hvis man alligevel vil arbejde lidt med data, er der forskellige gratis muligheder. En af de meget spændende og lettilgængelige muligheder er programmet…

28.01.2019

En forkert metode til at konstruere psykologiske tests

Med udgangspunkt i et forskningsprojekt gennemgås manglerne i personlighedstesten DAPP (Dimensional Assessment of Personality Pathology), og det vises hvorledes fejlene er en følge af at testen er konstrueret baseret på metoden Principal Component Analysis (PCA). Metoden PCA regnes af nogle som en eksplorativ faktoranalysemetode som ofte bruges som basis for at sammensætte items til en…

26.05.2018

Kursus i netbaseret dataindsamling med LimeSurvey

Mål med kurset Deltagerne vil efter kurset være i stand til selvstændigt at designe et fungerende webbaseret spørgeskema i LimeSurvey, herunder at kunne planlægge og gennemføre udsendelse af spørgeskema til potentielle respondenter, vælge mellem LimeSurveys muligheder for simpel statistisk databehandling og feed-back til respondenter, samt at nedhente data til videre selvstændig behandling Endvidere vil deltagerne…

29.01.2018

Generalforsamling med fagligt oplæg: Fænomenologisk beskrivelse af sexuelle forløb

Vi ved en del om de fysiologiske forhold under sexuelle forløb, men vores viden om de oplevelser man samtidig har under sexuelle forløb er typisk anekdotiske, og ikke forskningsmæssigt velundersøgte. I foredraget gennemgås hvad vi ved fra forskning og andre kilder. Den fænonemologiske metode til brug for beskrivelse af oplevelser gennemgås. Egen igangværende undersøgelse af…

26.01.2017

Generalforsamling med fagligt oplæg: Indirekte virkninger og komplicerede sammenhænge i psykologisk forskning

Det faglige oplæg handler om forskningsdesign og statistiske metoder til at håndtere årsager som ligger mellem påvirkninger og virkninger. Et eksempel er gruppeterapi på psykiatrisk afdeling hvor plejepersonalet deltager sammen med patienterne. Der kan være en indirekte virkning hvor plejepersonalet gennem deltagelse får en ny forståelse af patienterne som bevirker at disse får det bedre.…

08.12.2016

Praksisforskning - forskning vedrørende psykologbehandling i privat praksis

Psykoterapiforskning har lært os meget. Men hvad kan vi bruge som privatpraktiserende psykologer? Psykoterapiforskning laves som regel med ensartede patientgrupper - ellers er det jo svært at forstå hvilke problemer det er behandlingen skal virke på. Den psykoterapi der undersøges i forskningen, er som regel ensartet, og tit baseret på en manual som fortæller hvad…

19.05.2016

Hvor mange forsøgspersoner skal jeg bruge?

Ved indledende undersøgelser hvor man vil have en første opfattelse af et område, eller undersøge hvordan et spørgeskema bliver opfattet af dem der skal svare, er det vigtigste at få fat i relevante svarpersoner, og det kan være ganske få. Det er ved undersøgelser hvor der afprøves hypoteser, eller bestemmes effektstørrelser, at antal forsøgspersoner er…

27.08.2015

Symposium: Når en model er 'too good to be true' - kan loadings blive for høje?

Undersægelse af test-retestsdata fra MDI-testen fra projekt med depressionsbehandling hos sygesikringspsykologer

26.01.2015

Generalforsamling 2015 - med fagligt oplæg: Skæv fordeling af testresultater

Er en skæv normalfordeling (Ex-Gauss) en (næsten) universel funktion til modellering/beskrivelse og produktion af referencenormer for resultaterne af forskellige psykologiske tests og -persongrupper? Der vises en lang række eksempler med særdeles gode fits til empiriske data, og enkelte hvor mindre afvigelser har medvirket til identifikation af svagheder i selve testen, scoringsmetoden eller den aktuelle personsammensætning.…

13.01.2014

Generalforsamling 2014 - med fagligt oplæg: Introduktion til Bayesisk statistik og hvordan den kan bruges i praksis

Bayesisk statistik er et begreb man ofte kan møde i videnskaben. Det kan have noget mystisk og svært over sig, men hvorfor sætter en engelsk læge fra 1700-tallet sindene i kog blandt forskere? I foredraget introduceres principperne, og der gennemgås nogle praktiske anvendelser: Hvordan man udnytter sin tidligere viden, når man tester psykologiske hypoteser -…

04.02.2013

Generalforsamling 2013 - med fagligt oplæg: Behandlingseffektundersøgelser med nye metoder, Growth modeling

Hvilke krav må man stille til undersøgelsesdesignet og dataanalysen ved behandlingseffektundersøgelser inden for psykologien? Introduktion til forløbsundersøgelse med multileveldataanalyse og Growth modeling-analyse med latente variable, inklusive eksempler med Mplus-programmet Hent slides fra oplægget her

07.12.2011

Demonstration af PC-programmet Mplus til at lave psykologiske modeller

Oplægget belyste fordelene ved at anvende det statistiske analyseprogram Mplus til afprøvning og analyse af psykologiske modeller. Det blev bl.a. vist hvordan Mplus tillader forskeren at indkorporere flere forskellige målemetoder i modellen, hvorved man kan bortfiltrere metodespecifik støj. Oplægget demonstrerede anvendelsen af Mplus på flere forskellige datasæt og til forskellige typer af undersøgelser, herunder forløbsundersøgelser.

14.10.2010

Målingsinvarians

Psykologisk testning og centrale analysemetoder for udforskning af psykologiske problemstillinger forudsætter at de målemetoder vi bruger, fungerer ensartet over for de forskellige undersøgte grupper. I foredraget blev gennemgået forskellige former for målingsinvarians og hvordan målingsinvarians kan undersøges inden for den nyere psykometriske tradition med konfirmatorisk faktoranalyse og latente variable. Hent slides fra oplægget her

25.01.2010

Generalforsamling 2010 - med fagligt oplæg: Introduktion til latente variable eksemplificeret ved Rorschachtesten

Foredraget demonstrerede hvordan statistiske modeller med latente variable løser nogle af de problemer der findes i den klassiske statistik. De målemetoder man bruger i psykologien, består ofte af den simple sum af scoringerne fra items i en test. Disse sumscores er imidlertid som regel ikke noget godt udtryk for de egenskaber der skal måles. I…

19.10.2009

Structural Equation Modeling og tidsforløbsundersøgelser

Jan Ivanouw demonstrerede brug af kombineret multi-level-analyse og Structural Equation Modeling i forbindelse med undersøgelser af udviklingsforløb (f.eks. effektundersøgelser). Det blev vist hvordan disse metoder tilsammen har en række fordele i forhold til det klassiske før/efter (evt. suppleret med 'follow-up' )-design; bl.a. fordi de kan identificere uerkendte faktorer, der er ansvarlige for systematiske forskelle i de undersøgte udviklingsforløb samt åbner mulighed for at kombinere flere forskellige informationskilder (frem for f.eks. blot at basere målingen på en enkelt test).

29.09.2008

Hvordan kan man analysere realistiske psykologiske modeller?

Foredraget gennemgik de traditionelle statistiske modeller, udpegede deres indbyggede begrænsninger, og introducerede Structural Equation Modelling (SEM), som en nyere statistisk metode, der kan analysere mere realistiske psykologiske modeller, hvor der tages højde for komplicerede samspil mellem flere faktorer. Der blev vist eksempler på beregninger vha. statistikprogrammet M-plus. Foredraget vil blive blive fulgt op at senere arrangement, om anvendelsen af de nye metoder til undersøgelse af behandlingseffekt.

15.02.2008

Kursus i statistikprogrammet S-plus (og R)

Selskabet afholdt et to-dages kursus i statistikprogrammet s-plus (som er næsten identisk med statistikprogrammet R), v. ph.d. Jan Ivanouw. Kurset var gratis for selskabets medlemmer .

18.09.2006

Sekvensanalyse indenfor Rorschachtestning

Oplæg vedrørende sekvensanalyser anvendt indenfor Rorschachtesten. Altså noget om hvilken indflydelse rækkefølgen af de involverede deltests og items har på resultaterne. Og ikke mindst en demonstration af, hvordan sådanne analyser kan foretages. Derudover naturligvis diskussion af metoder og resultater.

14.04.2005

I lyst og nød (II) - En samlet empirisk begrundet model for det sunde parforhold med konsekvenser for undervisning og behandling af par

Gottmanns forskning og terapi blev præsenteret. En matematisk model for samspil i parforhold blev gennemgået. Modellen er en differentialligning og stammer fra Gottmann, J.M., Murray, J.D. et al. (2002) 'The Mathematics of Marriage. Non-linear dynamic models' MIT Press. Hent Excel-model fra oplægget her

30.11.2004

Metaanalyse – en nødvendig metode i psykologien

I foredraget gennemgås teknik og problemer ved metaanalyse som metode.

21.10.2004

I lyst og nød (I) – det sunde parforhold: Gottmanns forskning og terapi

Der har været stor interesser for parforholdets psykologi. Familien forhold har været genstand for omfattende sociologiske analyser. De psykologiske forhold i parforhold og familier har været genstand for mange terapeutiske teorier og behandlingsmæssige tiltag. Der findes en række skoler med forskellige udgangspunkter (psykodynamisk, forskellige former for systemorienterede teorier og fremgangsmåder, kritisk teori). Fælles for dem…

04.04.2002

Generalforsamling 2002 - med fagligt oplæg: Erfaringer med forsøg på kvantificering af Rorschach

Rorschachdata består primært i optællinger af forskellige scoringskategorier. Nogle af disse optællinger bruges direkte som variable (for eksempel antal bevægelsessvar, M), andre omkodes. Nogle omformes til procent i forhold til antallet afgivne svar på tavlerne (f.eks. andelen af perceptuelt dårlige svar, X-%) , andre variable beregnes som forhold mellem andre variable (eksempelvis EBstil (introvert, ambitent,…

21.11.2001

Alternativer til statistikpakken SPSS - billigere og/eller bedre?

- Omtale af en række forskellige programmer, incl priser og faciliteter. Henvisninger til hjemmesider med nærmere oplysninger. - Demonstration af Simstat, S-PLUS og Pop-tools. Vi bruger jo alle sammen SPSS når det drejer sig om databehandling. SPSS har jo nogle uomtvistelige fordele. Først og fremmest at det er standardprogrammet indenfor vores faglige område med omegn.…

14.03.2001

Generalforsamling 2001 - med fagligt oplæg: Response style i Rorschachtesten

Det almindelige problem i kliniske undersøgelser er at håndtere testpersonens indstilling til testningen, specielt som modvillig og dækkende, åben og ærlig eller overdrivende. Det er almindeligt at man i kliniske undersøgelser beskriver testpersonens grad af samarbejde. Imidlertid tænker man sig at persone har en samlet indstilling til testningen. Imidlertid viser det sig ikke alene at…