Epilepsiprojekt

[Der ligger ikke datasæt, og altså ikke personhenførbare data på denne side]

Analyseplan og resultater

Sampleudvalg
Samplet

Oversigt over hvilke testversioner der er anvendt på de tre dataindsamlingstidspunkter (waves):

Fordelinger for de enkelte indekser og delskalaer (histogrammer):
(Af praktiske grunde er graferne indlagt i PowerPoint, og de er lidt vel små. Man kan kopiere graferne til et andet progrem (f.eks. Word) og trække i billedet, hvis man vil se dem lidt større)

Sumscores (råscores) for hele samplet under ét (n = 79):

Sumscores (råscores) for de ptt der mindst én gang er testet med WISC-III (n = 50):

Sumscores (råscores) for de ptt der alle tre gange er testet med WISC-III (n = 36):

Scaled scores for subskalaer for de ptt der alle tre gange er testet med WISC-III (n = 36):

t-tests og Cohens d for ændringer mellem de tre testninger for ptt testet med WISC-III

Søgning foretaget af Jan 28. september

Kommentarer til nogle resultater

Fordelingerne viser gennemgående 1) meget lave kognitive niveauer 2) Meget skæve fordelinger med ophobning ved de lave værdier. Dette må tyde på inhomogenitet i samplet

Spørgsmål:
1) Hvad er grunden til de skæve fordelinger?
Mulige forklaringer:
alder, placering af epileptisk focus, sygdomsalvorlighed

2) Hvordan håndtere de skæve fordelinger i analyserne, som typisk kræver normalfordelte variable?
Muligheder:
Robuste metoder (Maximum likelihood) – men måske fordelingerne for skæve
Analyse som skæve fordelinger efter Muthéns metoder – men hvor langt kan disse bruges?
Analyse med Bayesisk estimator, hvilket vil give skæve parameterestimater, som netop må være mere realistiske
Hvis der er en kategorial variabel der opdeler samplet i subgrupper med mere symmetriske (normal)fordelinger, at analysere samplet i separate subgrupper – men dette er nok a) urealistisk b) vil nok give ganske små subgrupper og medfølgende dårlige statistiske analysemuligheder

3) Findes der i litteraturen andre samples med tilsvarende utypiske fordelinger?

Analyseplan

Relevante analyser foretages både med det samlede datasæt og kun med ptt testet med WISC-III.

Resultater for samplet under ét

Oversigtsmæssige beregninger på observerede variable:

1. Råsscores

– Fordelinger af alle subskalaer (med kvartil, outlier m v)

– Parrede t-tests og Cohen’s d for delskalaer (ikke indekser fordi de ikke er rettede?)
hele samplet
kun WISC-III

– grafer for de forskellige subskalaer der viser udviklingen på waves af data

2. Scaled scores

– Fordelinger af alle subskalaer (med kvartil, outlier m v)

– Parrede t-tests og Cohen’s d for delskalaer (ikke indekser fordi de ikke er rettede?)
hele samplet
kun WISC-III

– grafer for de forskellige subskalaer der viser udviklingen på waves af data

3. Arbejde med latente variable:
Evt. grafer med faktorscores for indekser (som tilnærmelser til de latente variable).
Analyse af målingsinvarians over de tre waves.
Latent Change-modeller (jfr McArdle) som viser ændringerne over de tre waves.

Resultater opdelt efter baggrundsvariable (moderatorer)

Tabeller over fordeling på baggrundsvariable.

Aftale om hvilke baggrundsvariable (moderatorvariable) der vil være relevante.

Powerberegning i forhold til hvad der er muligt i lyset af det lille sample.

Opstilling af de relevante og mulige af ovenstående modeller med tilføjede moderatorvariable, herunder analyse af målingsinvarians mellem de grupper der sammenlignes.