Epilepsiprojekt

[Der ligger ikke datasæt, og altså ikke personhenførbare data på denne side]

Analyseplan og resultater

Sampleudvalg
Samplet

Oversigt over hvilke testversioner der er anvendt på de tre dataindsamlingstidspunkter (waves):

Fordelinger for de enkelte indekser og delskalaer (histogrammer):
Sumscores (råscores) for hele samplet under ét (n = ?):

Sumscores (råscores) for de ptt der mindst én gang er testet med WISC-III (n = 50):

Sumscores (råscores) for de ptt der alle tre gange er testet med WISC-III (n = 36):

Scaled scores for subskalaer for de ptt der alle tre gange er testet med WISC-III (n = 36):

Nogle resultater

Fordelingerne viser gennemgående 1) meget lave kognitive niveauer 2) Meget skæve fordelinger med ophobning ved de lave værdier. Dette må tyde på inhomogenitet i samplet

Spørgsmål:
1) Hvad er grunden til de skæve fordelinger?
Mulige forklaringer:
alder, placering af epileptisk focus, sygdomsalvorlighed

2) Hvordan håndtere de skæve fordelinger i analyserne, som typisk kræver normalfordelte variable?
Muligheder:
Robuste metoder (Maximum likelihood) – men måske fordelingerne for skæve
Analyse som skæve fordelinger efter Muthéns metoder – men hvor langt kan disse bruges?
Analyse med Bayesisk estimator, hvilket vil give skæve parameterestimater, som netop må være mere realistiske
Hvis der er en kategorial variabel der opdeler samplet i subgrupper med mere symmetriske (normal)fordelinger, at analysere samplet i separate subgrupper – men dette er nok a) urealistisk b) vil nok give ganske små subgrupper og medfølgende dårlige statistiske analysemuligheder

3) Findes der i litteraturen andre samples med tilsvarende utypiske fordelinger?

Analyseplan

Relevante analyser foretages både med det samlede datasæt og kun med ptt testet med WISC-III.

Resultater for samplet under ét

Oversigtsmæssige beregninger på observerede variable:

1. Råsscores

– Fordelinger af alle subskalaer (med kvartil, outlier m v)

– Parrede t-tests og Cohen’s d for delskalaer (ikke indekser fordi de ikke er rettede?)
hele samplet
kun WISC-III

– grafer for de forskellige subskalaer der viser udviklingen på waves af data

2. Scaled scores

– Fordelinger af alle subskalaer (med kvartil, outlier m v)

– Parrede t-tests og Cohen’s d for delskalaer (ikke indekser fordi de ikke er rettede?)
hele samplet
kun WISC-III

– grafer for de forskellige subskalaer der viser udviklingen på waves af data

3. Arbejde med latente variable:
Evt. grafer med faktorscores for indekser (som tilnærmelser til de latente variable).
Analyse af målingsinvarians over de tre waves.
Latent Change-modeller (jfr McArdle) som viser ændringerne over de tre waves.

Resultater opdelt efter baggrundsvariable (moderatorer)

Tabeller over fordeling på baggrundsvariable.

Aftale om hvilke baggrundsvariable (moderatorvariable) der vil være relevante.

Powerberegning i forhold til hvad der er muligt i lyset af det lille sample.

Opstilling af de relevante og mulige af ovenstående modeller med tilføjede moderatorvariable, herunder analyse af målingsinvarians mellem de grupper der sammenlignes.