Tidligere arrangement:

Sessionsprøven som forskningsmæssig ressource

Arrangementet blev afholdt tirsdag den 20. februar, 2001.

V/ Lektor Tom Teasdale, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Foredraget gennemgik en ressource, et unikt materiale. Siden 1975 er alle danske mænd der møder på session testet med den samme intelligensprøve, Børge Priens Prøve (BPP), som har været uændret til i dag. Den kaldes også ‘sessionsprøven’. På de samme personer findes en række baggrundsoplysninger, herunder uddannelsesniveau.
Hvert år testes 25.-35.000 unge mænd på session. I løbet af de over 40 år prøven har været anvendt, er der testet omkring 1,5 million mænd. I princippet indgår alle fra en årgang, men dem der før session kan dokumentere et forhold der med sikkerhed vil medføre kassering til militærtjeneste, kan fritages for at møde til session. Det drejer sig i de senere år om ca. 10% af hver årgang, men var tidligere færre.
Dette materiale er så vidt vides unikt på verdensplan. Tom Teasdale har selv publiceret en række undersøgelser på baggrund af materialet, som også er til rådighed for andre forskere i det omfang man kan indhente tilladelser fra de involverede instanser.

Beskrivelse af prøven
BPP består af fire delprøver (bogstavmatricer, verbal analogi, talserier og geometriske figurer) og der opgøres også en samlet score. Prøverne er konstrueret ud fra Rasch’s itemanalysemodel (og med medvirken fra Rasch selv). Denne model giver en god beskrivelse for delprøverne bogstavmatricer og talserier, men mindre god for de to andre delprøver. Siden 1985 findes den samlede score kun omkodet til 5 hovedgrupper.
BPP prøven korrelerer højt med WAIS. En undersøgelse af Erik Lykke Mortensen har korrelleret BPP resultater på sessionstidspunktet med individuel WAIS på de samme personer som 25-årige.og fundet korrelation på .82 mellem BPP samlet score og WAIS samlet score.og korrellationen med WAIS verbal og performancedel på henholdsvis .78 og .71.

Forskningsresultater
Tom Teasdale gennemgik nogle af sine forskningsresulatter ud fra materialet.
Ud fra et materiale på over 130.000 personer testet over 40 år ses Flynn effekten demonsteret.
Det gennemsnitlige prøveresultat er stigende over årene, men med faldende hastighed. Variansen er samtidig blevet mindre, og det ses at det er gruppen med dårligst præstation der er blevet bedre. Der er ikke tale om en loftseffekt, da resultaterne viser at der ville være plads til forbedring også for de bedst fungerende.
For at undersøge en mulig fejlkilde i form af testpersonernes motivation, har Tom Teasdale undersøgt motivationens betydning forår 2000 blev de 2.229 værnepligtige ved sessionerne på Sjælland. Efter testningen og lige før den afsluttende lodtrækning på sessionen som vil afgøre om den unge vil blive indkaldt, blev de unge spurgt om deres ønske med hensyn til militærtjeneste: om de gerne ville indkaldes, om de var neutrale eller helst var fri. På forhånd var det forventet at de unge der ikke var interesserede i militærtjenste, ville præstere dårligere på BPP prøven. Det viser sig ikke at være tilfældet. Dette resultat tyder på at BPP materialet heller ikke som helhed er belastet af en systematisk lavere præstation hos umotiverede unge.

Tom Teasdale fortalte endvidere om undersøgelser af sammenhænge med traumatiske hjerneskader, højde, vægt, håndethed og stjernetegn, samt gennemgik en adoptionsundersøgelse som belyser diskussionen om sammenhængen mellem intelligens og arv.