Forskningsproblem

Forskning starter selvfølgelig med at man har et spørgsmål man gerne vil have svar på.

Ofte er dette spørgsmål i begyndelsen lidt vagt og upræcist, måske formuleret i dagligdags ord. For at kunne opstillet et godt forskningsdesign skal man imidlertid præcisere sit spørgsmål:

1) Begreberne skal være klart definerede.
2) Problemstillingen skal udtrykkes med disse begreber, ofte som som en relation mellem dem.

Definition af begreber
Man bruger ord, begreber for de psykologiske forhold man er interesseret i. De dagligdags begreber man ofte tænker i, kan være uklart definerede, og man må derfor præcisere dem nærmere. Tit eksisterer der andre psykologiske begreber der dækker det man er ude efter. Til arbejdet med at afklare begreber hører også at undersøge hvordan de er blevet anvendt i tidligere undersøgelser, og om der findes forskellige opfattelser af dem.

Måling af begreber
For at kunne undersøge en problemstilling, skal de anvendte begreber kunne måles.
Der findes mange målemetoder i psykologien, mange af dem under betegnelsen psykologisk test. Desværre er vældig mange af disse tests ikke særligt gode, og måler ikke det de skulle, eller de måler alt for upræcist.
Se nærmere under psykometri om kravene til en psykologisk målemetode.
I statistik med latente variable (SEM) vil man opstille en målingsmodel for hvert begreb.

Relationen mellem begreberne
Man kan være interesseret i hvilke begreber der har sammenhæng med andre. Oftest er man imidlertid faktisk interesseret i årsagsforhold: hvilke begreber fungerer som årsager for andre begreber, og hvor stor påvirkning er der tale om?
Tidligere var denne slags spørgsmål ilde set i statistikken, med mindre man havde mulighed for at gennemføre en randomiseret, kontrolleret undersøgelse (RCT). Imidlertid indebærer den kausale revolution at man i nogle situationer også kan finde kausale sammenhænge uden at skulle gennemføre et RCT. Se nærmere under kausalanalyse.

Man bør opstille en grafisk model der indeholder de begreber man arbejder med og pile der viser hvilke sammenhænge og kausale forhold man vil undersøge.
I SEM kaldes dette for den strukturelle model.

Jan Ivanouw
31. maj 2018