Latent Klasseanalyse

Klasseanalyse

Klasseanalyse går som udgangspunkt ud på at opdele en gruppe mennesker i forskellige grupperinger, klasser. Det er det man gør når man diagnosticerer psykiatriske patienter. Vi ved fra diagnoselisterne at man undersøger forskellige indikatorer (symptomer og deres varighed) for at stille en diagnose. Nogle af kriterierne går igen i forskellige diagnoser, så det er kombinationen af kriterier der er afgørende.

Personlighedstyper, typologier af egnethed til forskellig erhverv (i nogle erhverv er det godt at have bestemte kombinationer af egenskaber, i andre er det andre kombinationer der er gode at have), typer af alkoholikere.

Der findes forskellige metoder til at undersøge om personer kan opdeles i typologier på forskellige områder.

Klasseanalyse med observerede og med latente variable

Metoden clusteranalyse arbejder direkte med observerede data [forklares nærmere].

[Fordele og mangler ved hhv cluster analysis og de latente klasseanalyser]

I latent klasseanalyse opfattes klasseinddelingen som en uobserveret, latent variabel. Det vil sige at latent klasseanalyse kan forstås på samme måde som faktoranalyse, blot således at hvor man i faktoranalyse tænker sig at den latente variabel er kontinuert, så tænker man sig i latent klasseanalyse at den latente variabel er kategorial, dvs. at der kun er nogle få heltallige værdier den latente variabel kan antage, svarende til klasserne.

Forskelige former for latent klasseanalyse

Den latente klasseanalyse kan foretages med ordinale indikatorer, og kaldes så Latent class Analysys, LCA. Den kan også foretages med kontinuerte indikatorer og kaldes så Latent Profile Analysis.

Ved forløbsundersøgelser kan man undersøge om personerne skifter gruppering, klasse fra gang til gang. Dette kaldes Latent Trensfer Analysis, LTA(?).

Det er også muligt ved forløbsundersøgelser at undersøge om der findes forskellige typer af forløb. F.eks. kan nogle patienter i et behandlingsforløb langsomt og støt få det bedre, mens andre vedbliver at være dårlige i længere tid, for derefter at få en hurtig bedring i tilstanden osv. Man kan således opdele forløbene i klasser, kaldet (?).

En oversigt over de foreksllige former for latent klasseanalyse kan ses her [Muthens skema]

Metoden i latent klasseanalyse

[Den forskellige respons på indikatorerne (figur fra Muthen)]

De to kriterier: homogenitet i hver klasse, og adskilbarhed mellem klasserne (Masyn). Billeder af klasser uden individer, og med individer, hvor man kan se sammenblandingen.
Hvordan man ved LCA og LPA vurderer disse kriterier.

Jan Ivanouw
18. maj 2018